(S) Budget 2021 – För ett barnvänligt Solna igen

Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas 22 år vid makten i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan.

Det är Solnas barn som får betala priset. Det är barnens lekplatser och skolor som tvingas läggas ner, det är barnens klasser som blir allt större och det är barnens kompisar som inte längre kan komma till skolan när skolskjutsen är indragen. Det är barnen som lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det är barnen utan skolresultat som riskerar att dras in i kriminalitet.

Solnas barn behöver en annan politik. Solnas barn förtjänar en barnvänlig politik. För att alla barn ska klara skolan måste det bli slut på snålandet och på nedläggningarna. Istället ska vi ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för lärandet.

I denna budget satsar vi kraftigt för att göra Solna barnvänligt igen. Vi satsar på att minska barngrupperna i Solnas förskolor, och på att anställa fler lärare i Solnas skolor och på att barn ska ha en meningsfull fritid. Att satsa på barnen är en investering för Solnas framtid. Vi föreslår en riktad skattehöjning på 16 öre som öronmärks till att anställa fler pedagoger i skolan och förskolan. Vi vill att undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt få stöd. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Skattehöjningen motsvarar 48 kronor mer i månaden för den som har en månadslön på 30 000 kronor. Det tycker vi att barnen är värda. Gör inte du det?

En äldrevänlig kommun

Pandemin har blottat bristerna i Solnas äldreomsorg. Solna är en av de 40 kommuner i Sverige som sticker ut negativt när det gäller hanteringen av de äldre på våra boenden, både när det gäller dödlighet och förutsättningarna för individuell bedömning och behandling. I våras var äldreboendet Berga i riksmedia på grund av de höga dödstalen bland boende och de dåliga arbetsförhållandena för personalen. Det som skett där är inte bara en stor sorg för de anhöriga, det är en skandal för hela vår kommun! Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar och här kan ingen kommunpolitiker ducka. Pandemin visar med all tydlighet behovet av att rusta Solnas äldreomsorg.

För att tala klarspråk behövsdet fler anställda och bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Förutom de miljoner som den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Solna så skjuter vi till ytterligare pengar till äldreomsorgen för att kunna anställa fler medarbetare och satsa på kompetenslyft. Vi kräver också att heltid införs som norm i hela äldreomsorgen både i den kommunala och den privata. Idag arbetar 49 procent av personalen i Solnas kommunala äldreomsorg deltid och närmare 40 procent är timanställda. Det är oacceptabelt. Heltidstjänster stärker kvaliteten i verksamheten både för de äldre och för personalen. Större andel heltidsanställda ökar kvaliteten i äldreomsorgen genom en ökad kontinuitet. De äldre behöver möta färre personer och medarbetarna lär känna de äldre på ett bättre sätt. Det minskar stressen och oron för att saker ska hamna mellan stolarna och det skapar ökad trygghet hos de äldre.

Vi lägger en budget som sätter solnaborna först.

Läs mer om vår budget här: S Budget 2021

facebook Twitter Email