Trygghet

Solna ska vara en trygg stad

Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i kampen mot brottslighet och otrygghet. På nationell nivå har den socialdemokratiska regeringen förstärkt polisen. På lokal nivå satsar vi på att stärka det förebyggande arbetet. Solna ska vara en trygg stad för alla att leva och verka i. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit och den växer med ökad jämlikhet.

Solna är ingen jämlik stad. De senaste tjugo åren har skillnaderna mellan Solnas stadsdelar vuxit. I en del skolor klarar alla barn grundskolan medan i andra misslyckas en tredjedel. Samtidigt som satsningar för barn har gjorts i Solnas nya stadsdelar har unga i Solnas äldre stadsdelarsett välfärden monteras ner. Ojämlikheten mellan stadsdelar skaparmotsättningar. Det är när ungas tro på framtiden går förlorad som gängkriminalitet blir ett alternativ.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggandeinsatser och att skolan, föreningslivet, politiker och polisen samarbetar. Ett effektivt sätt att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån.

Vi behöver stärka arbetet för att alla barn ska ha goda uppväxtvillkorgenom en bra generell välfärd som utjämnar skillnader. Det är i längden det allra bästa sättet för att öka tryggheten.

Så här vill vi göra Solna tryggare:  

 

  • MER RESURSER OCH FLER VUXNA I SOLNAS SKOLOR

En avklarad grundskola är det effektivaste sättet att motverka att unga hamnar i kriminalitet. Det är därför skrämmande att 1 av 4 elever i Solnas skolor lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. För att snabbare fånga upp de unga som är i riskzonen behövs merresurser och fler vuxna i Solnas skolor som kan stötta de elever som halkat efter.

  • ÖPPNA NYA MÖTESPLATSER OCH FRITIDSGÅRDAR I SOLNA 

Det är viktigt att unga hittar ett sammanhang och får en meningsfullfritid för att undvika att de hamnar i destruktiva beteenden. Vi socialdemokrater vill skapa fler mötesplatser för unga i Solna

  • SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET

Barn som är med i den organiserade idrotten har lägre sannolikhet att hamna i kriminalitet. Tyvärr nekas barn idag plats i föreningslivet på grund av anläggningsbristen. Vi vill därför bygga fler idrottsplatser, idrottshallar och fotbollsplaner i kommunen.

  • BÄTTRE BELYSNING, RENARE GATOR OCH BÄTTRE UNDERHÅLL

För att en stadsdel ska upplevas som trygg måste den vara hel och ren. Idag brister renhållningen i kommunen och belysningen är bristfällig.

  • MER RESURSER TILL SOCIALTJÄNSTEN

För att förhindra att unga dras in i tyngre kriminalitet så måstesocialtjänsten få mer resurser så att de tidigt kan sätta in rätt åtgärderför att stötta unga på glid.

  • TILLGÄNGLIG NÄRPOLIS

Samverkan mellan kommunen och den lokala polisen behöver stärkas.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email