Trygghet

Solna ska vara en trygg stad för alla

Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i kampen mot otrygghet. På lokal nivå satsar vi därför på att stärka det förebyggande arbetet. Solna ska vara en trygg stad för alla att leva och verka i. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit och den växer med ökad jämlikhet.

Skillnaden som idag finns mellan olika stadsdelar ska vi arbeta bort. Skolan ska vara jämlik och fritiden meningsfull. Det främsta sättet att bekämpa brottslighet är förebyggande insatser och att skolan, föreningslivet, politiker och polisen samarbetar. Ett effektivt sätt att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb och en möjlighet att flytta hemifrån. Vi behöver stärka arbetet för att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor genom en bra generell välfärd som utjämnar skillnader. Det är i längden det allra bästa sättet för att öka tryggheten.

Alla i Solna ska vara trygga i hemmet, men tyvärr är det inte så idag. Våld i nära relation är ett samhällsproblem och vi som feministiskt parti vill arbeta för att anta och uppnå en nollvision av våldet. För oss är det viktigt att våldsutsatta ska få förutsättningar av staden att lämna sin förövare.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • HÖJT ANSLAGEN TILL KVINNOJOUREN

Sveriges kvinnojourer utför ett livsviktigt arbete med att ge stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor. Vi har därför höjt anslagen till dem så att de kan fortsätta bedriva och även utveckla sin verksamhet.

 • UNDERLÄTTAT FÖR NYANLÄNDA BARNFAMILJER ATT BO KVAR I SOLNA

Idag har nyanlända flyktingar i Solna bara rätt till tvååriga sociala bostadskontrakt. Barnfamiljer har tvingats flytta från Solna två år efter ankomst. Att behöva avbryta pågående studier försvårar etableringen för vuxna på arbetsmarknaden och skapar oro för barn som hittat en trygg tillvaro i den svenska skolan. Därför har vi nu förlängt de sociala kontrakten för nyanlända barnfamiljer från två till fyra år.

 • PÅBÖRJAT EN STORSKALIG UPPRUSTNING AV HAGALUND

Hagalund är en stadsdel som kommunen har satsat alldeles för lite på under många år. Därför ska vi rusta upp och utveckla centrum och Hagalunds stadsmiljö. Kommunen jobbar tillsammans med boende och föreningar i Hagalund för att göra stadsdelen ännu mer levande och trygg. Vi har genomfört en lång och omfattande medborgardialog med hagalundsborna om stadsdelens behov och kommer påbörja att genomföra Hagalundslyftet – en satsning på nytt centrum och mer resurser till stadsmiljön samt etableringen av mer kommunal verksamhet.

 • HA BÄTTRE BELYSNING, RENARE GATOR OCH BÄTTRE UNDERHÅLL

För att en stadsdel ska upplevas som trygg måste den vara hel och ren. Nu har vi höjt resurserna för skötseln av stadsmiljön och investerar i bättre belysning och renare gator.

 • ANSTÄLLA FÄLTASSISTENTER OCH FRITIDSFÄLTARE

Vi anställer fältassistenter och fritidsfältare som arbetar uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande. De ska samarbeta med och vara nära fritidsgårdar, skolor, fritidsaktörer, polis och socialtjänst. De ska fånga upp barn och unga i riskzonen för en ogynnsam utveckling.

 • UTÖKAD SAMORDNING MED POLISEN

Under tiden Socialdemokraterna styrt Solna så har samverkan med polisen rejält intensifierats, och staden arbetar mycket mer och bättre med trygghetsarbetet. Genom dialogen har politikerna möjlighet att införa de insatser som polisen efterfrågar, och bidra till att minska och förebygga kriminalitet.

 • ÖKA RESURSERNA TILL UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Den ökande psykiska ohälsan gör att fler söker sig till ungdomsmottagningen. För att kunna ge stöd till fler ska resurserna öka.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • ÖPPNA NYA MÖTESPLATSER OCH FRITIDSGÅRDAR

Det är viktigt att unga hittar ett sammanhang och får en meningsfull fritid för att undvika att de hamnar i destruktiva beteenden. Vi vill skapa fler mötesplatser för unga i Solna.

 • SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET

Barn som är med i den organiserade idrotten har lägre sannolikhet att hamna i kriminalitet. Tyvärr nekas barn idag plats i föreningslivet på grund av anläggningsbristen. Vi vill därför bygga fler idrottsplatser, idrottshallar och fotbollsplaner i kommunen.

 • ÖKA SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA KRIMINALITET

Vi ska förebygga att unga hamnar i kriminalitet genom att öka samverkan mellan socialtjänsten, stadens verksamheter och förvaltningar, kultur- och idrottsföreningar, skolor, polisen, fritidsaktörer, myndigheter, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och föräldrar. Idag jobbar vi med att implementera SSPF.

 • GE AKTIVT STÖD TILL CIVILSAMHÄLLET

De som engagerar sig i exempelvis nattvandringsgrupper eller genom att skapa aktiviteter i sin stadsdel ska få stöd av Solna stad för att kunna genomföra sina viktiga insatser.

 • ANTA EN NOLLVISION MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Solna stad ska anta en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid oro om våld, samt att stadens personal får utbildning och kompetens inom området.

 • ERBJUDA BOSTADSFÖRTUR FÖR VÅLDSUTSATTA

För att våldsutsatta ska kunna lämna sina förövare vill vi tillhandahålla särskilda, långvariga kontrakt hos Signalisten eller andra hyresvärdar, som är reserverade åt våldsutsatta.

Vi socialdemokrater vill även:

 • ÖKA RESURSERNA TILL SOCIALTJÄNSTEN

För att förhindra att unga dras in i tyngre kriminalitet så måste socialtjänsten få mer resurser så att de tidigt kan sätta in rätt åtgärder för att stötta unga på glid.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam, Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna, Peter Rangwe, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och Eva Eriksson, ordförande i Skolnämnden.
facebook Twitter Email