Förskola

En lärorik förskola för alla barn

  • Visste du att Solnas förskolor har lägre personaltäthet än övriga i Stockholms län?
  • Visste du att barngruppernas storlek i Solnas förskolor inte följer Skolverkets rekommendationer?

 

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation.

Vi socialdemokrater arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Tyvärr ser verkligheten efter 20 år av moderat styre i Solna inte ut så. Personaltätheten är lägre än genomsnittet i både Stockholms län och övriga landet. Barngruppernas storlek är större än vad Skolverket rekommenderar. Trots att Skolverket anser att de stora barnen bör vara max 15 barn i en grupp så är de på flera förskoleavdelningar i Solna över 20 barn per grupp. Andelen behöriga pedagoger i Solnas förskolor är låg och endast var femte förskolepedagog är legitimerad förskolelärare! Det är oacceptabelt.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill vi socialdemokrater satsa rejält på att minska storleken på barngrupperna och anställa mer personal i förskolan. Vi vill även höja förskolepersonalens löner och erbjuda dem möjlighet att vidareutbilda sig för att fler ska bli behöriga barnskötare. Solnas förskolor ska vara de bästa i Stockholms län.

Här är våra förslag för att förbättra Solnas förskolor:

  • MINDRE BARNGRUPPER – MAX 15 BARN PÅ 3 PEDAGOGER

Små barngrupper är en förutsättning för att varje barns behov ska mötas. Vi vill anställa fler pedagoger till Solnas förskolor. Max 15 barn på 3 pedagoger. För de yngsta barnen vill vi att gruppstorleken ska vara ännu mindre, max 12 barn på tre pedagoger. Det överensstämmer med vad Skolverket rekommenderar.

  • BARNVÄNLIGA FÖRSKOLEGÅRDAR STIMULERAR LÄRANDE

Den fysiska miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande. I leken provar barnen nya erfarenheter. För att stimulera barns tidiga lärande vill vi bygga om Solnas förskolegårdar. Gårdarna ska vara stora, gröna, ha spännande lekredskap och naturlig skugga.

  • FÖRSKOLAN SKA VARA GIFTFRI

Barn är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier i vardagen. Varken muggar, leksaker eller klätterredskap ska vara av plast eller gummi som innehåller farliga kemikalier.

  • FLER NATTIS!

En modern förskola ska vara öppen och tillgänglig när föräldrarna behöver arbeta. På dagens arbetsmarknad innebär det även på kvällar och nätter. Vi vill att Solna erbjuder nattis både i barnets eget hem och på förskolan.

  • LÅT FÖRSKOLEBARNEN BESÖKA KULTURSKOLAN

Kulturinslag i undervisningen främjar barns förmåga att ta till sig ny kunskap. Vi vill återinföra möjligheten för alla förskolor och skolor att kostnadsfritt låta barn delta i kulturskolans verksamhet, en möjlighet som Moderaterna avskaffat.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email