Förskola

En plats för lek och lärande

En bra och jämlik förskola är den bästa verktyget för att ge alla barn samma förutsättningar i livet, det har forskning visat. Därför har alla barn i Solna rätt till en bra förskola. För att oavsett vilken bakgrund de har ska de ha samma möjligheter i livet. Barnens bästa är högst upp på den politiska agendan för oss!

Under de gångna 24 åren lät det moderatledda styret förskolan gå underfinansierad och förskoleverksamheten prioriterades bort. Detta när Solna har förutsättningarna för att bedriva länets bästa förskoleverksamhet. För det behövs ökade resurser, mindre barngrupper och mer personal. För att pedagogerna ska ha möjlighet att möta barnens behov krävs också att de får rätt förutsättningar och resurser för det.

Vi vill också att förskolan ska vara en lärorik och stimulerande miljö. Därför ska förskoleverksamheten sluta bedrivas i tillfälliga modullösningar och riktiga förskolebyggnader ska byggas.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Vi sätter barnen först och gör nu ambitiösa satsningar på att förbättra förskolan i Solna. 

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

  • ÖKAT RESURSERNA TILL SOLNAS FÖRSKOLA

För att personalen på förskolorna ska kunna bedriva bästa möjliga förskoleverksamhet för Solnas barn har det behövts mer resurser till våra förskolor. Därför har vi gjort en permanent satsning på förskolorna. Det ger möjligheten att finansiera en ökad personaltäthet, minskade barngrupper och på så sätt ökar kvalitén på förskoleverksamheten.

  • LÅTA BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA GÅ SOM VANLIGT I FÖRSKOLAN UNDER LOVEN

Idag får barn till föräldralediga vara på förskolan endast 15 timmar per vecka under terminens lov. Vi vill att det ska vara tillåtet också för barn till föräldralediga och arbetssökande att gå ordinarie tid, 30 timmar, på de veckolånga loven under terminen.

  • INFÖRT AVGIFTSFRIA BLÖJOR

Normen på förskolor i Sverige är att barnen ska få gratis blöjor. Nu har det äntligen blivit verklighet i Solna också. Det är inte bara bra för föräldrarnas ekonomi och logistik. Det ger också medarbetarna på förskolorna mindre onödig logistik att syssla med och är underlättande för dem.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) för att:

  • MINSKA BARNGRUPPERNA OCH ÖKA PERSONALTÄTHETEN TILL MINST TRE PEDAGOGER PÅ 15 BARN

Små barngrupper och en hög personaltäthet är en förutsättning för att förskolans barn ska nå målen i läroplanen. Därför ska vi anställa fler pedagoger så att antalet barn per anställd max är 5 barn. Målsättningen är max 15 barn och 3 pedagoger på varje avdelning.

  • SE TILL ATT SOLNAS KOMMUNALA FÖRSKOLOR HAR TILLAGNINGSKÖK OCH EGEN KOCK

När förskolorna har egna tillagningskök kan kocken se till att maten är näringsrik, välja miljövänliga råvaror och anpassa mängden mat till antalet barn som är på plats, vilket minskar matsvinnet.

  • SLOPA MODULERNA OCH ISTÄLLET BYGGA RIKTIGA FÖRSKOLEBYGGNADER

På alltför många håll i Solna har tillfälliga modullösningar använts som permanenta. Under mandatperioden ska antalet modulförskolor minska till förmån för permanenta förskolebyggnader.

  • MODERNISERA OCH RENOVERA FÖRSKOLEGÅRDARNA

Den fysiska miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande. I leken prövar barnen nya erfarenheter. Gårdarna ska vara stora, gröna, ha spännande lekredskap och naturlig skugga.

  • MÖTA VARJE BARNS BEHOV

Barn är olika och ibland behöver olika former av stöd sättas in. Ju tidigare ett barn får rätt stöd, desto bättre kommer barnet klara sin utbildning och ha goda förutsättningar för ett gott liv. Det stödet ska finnas på plats redan i förskolan. Därför behöver barnhälsoteamet, där bland annat specialpedagog och psykolog ingår fortsätta utvecklas, språkstödet öka och samarbetet med vård och socialtjänst stärkas.

Vi socialdemokrater vill dessutom:

  • HA FLER NATTIS!

En modern förskola ska vara öppen och tillgänglig när föräldrarna behöver arbeta. På dagens arbetsmarknad innebär det även på kvällar och nätter. Vi vill att Solna erbjuder nattis både i barnets eget hem och på förskolan.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Eva Eriksson är skolnämndens ordförande.
facebook Twitter Email