Skola

Alla barn ska få förutsättningar att klara grundskolan

Solnas skolor har möjlighet att bli länets bästa. Med skolan högst upp på den politiska agendan så arbetar vi hårt för att höja skolresultaten och säkerställa en hög kvalité på skolorna för Solnas barn. Skolan spelar en avgörande roll för barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan.

När Moderaterna styrde kommunen de gångna 24 åren lät de skolan vara underfinansierad. Istället för att höja skolpengen gå förstorades klasserna och skolor lades ner. De lade ner en skola vartannat år över en tioårsperiod som resulterat i en elev- och rektorsflykt från de kommunala skolorna. Den ohållbara skolsituationen som det gångna moderatledda styret orsakat kommer vi nu åtgärda. Och vi har redan kommit en bra bit på vägen!

Vi gick till val på att genomföra ett skollyft för Solnas skolor. I vårt Solna ska rektorer och lärare ges förutsättningar att möta varje elev och ge dem det stöd de behöver. För det behövs mer resurser till skolan, fler lärare, mindre klasstorlekar och ett stopp på skolnedläggningarna. Stabiliteten måste återinrättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • HÖJT SKOLPENGEN MED SJU PROCENT

En av de viktigaste förutsättningarna för att förbättra skolan är att ge ökade resurser till verksamheten. Genom att höja skolpengen med sju procent har rektorerna nu möjlighet att anställa mer personal och således öka personaltätheten på skolorna. Det gör att eleverna får en bättre undervisning och skolgång samt att arbetsmiljön för de anställda blir mer hållbar.

 • MINSKAT KLASSTORLEKARNA

Tidigare har riktmärket för hur många elever som ska gå i en klass varit 30 elever per klass. Vi har nu ändrat det till 25 elever per klass istället. Genom minskade klasser har lärarna nu möjlighet att se varenda elev och ge det stöd de behöver i klassrummen. Det är en förutsättning för att alla ska klara av skolan.

 • STOPPAT SKOLNEDLÄGGNINGARNA

Inga fler skolor ska läggas ner! Det har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolpersonal. Nu behöver solnaborna långsiktighet kring de kommunala skolorna i Solna.

 • ÅTERÖPPNAT SKYTTEHOLMSSKOLANS MELLANSTADIUM

Det nerlagda mellanstadiet i Skytteholm har återöppnats från höstterminen 2023. Det moderatledda styret lade ner Skytteholmsskolan, vilket väckte stort missnöje hos eleverna och föräldrarna. Nu har lågstadieelever ha möjligheten att gå kvar på Skytteholmsskolan under mellanstadiet också.

 • FÖRBÄTTRAT SKOLSKJUTSEN FÖR ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Barn med rätt till skolskjuts har tidigare bara fått det under vanliga skoldagar, nu har vi återinfört att barnen också ska ha rätt till skolskjuts under loven. För oss går barnens bästa först. Det är en självklarhet att öka likvärdigheten i skolan och möta familjernas behov, istället för att spara in på de mest utsatta barnen i Solna.

 • HÖJT RESURSERNA TILL RESURSSKOLOR

Barn som går i resursskolor har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Dessa barn har större behov och deras skolor behöver således mer resurser. I Solna har resursskolorna tidigare varit underfinansierade och nu ökar vi ersättningen från cirka 100 000 kronor per elev med cirka 150 000 kronor. Vi prioriterar att alla barn i hela Solna ska ha en bra skola, oavsett vilken skola de går i.

 • TAGIT FRAM EN LÅNGSIKTIG SKOLPLAN ISTÄLLET FÖR SKOLNEDLÄGGNINGAR

Vi har antagit en långsiktig plan för att möta det växande barnantalet i Solna och för att möta varje barns behov. I skolplanen kommer varje barns möjlighet att klara sin utbildning att vara i fokus. Vi kommer inte att lägga ner någon kommunal skola i Solna. Skolnedläggningarna har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolledningar.

 • BEVARA HELA TALLBACKASKOLANS TOMT FÖR BARNEN

Det kommer inte att byggas några bostäder på Tallbackaskolans tomt. Det fanns ett avtal mellan kommunen och ett byggbolag för att bygga bostäder på tomten. Nu är tomten tillbaka i kommunal ägo, och verksamheten som bedrivs på tomten kommer endast vara riktad till barn.

 • TA ÖVER SKOLMATEN I EGEN REGI

Barn som äter lunch koncentrerar sig bättre i skolan. Nu tar vi över skolmaten i egen regi, för att öka effektiviteten, kontrollen och minska svinnet.  Långsiktigt säkerställer vi den ekologiska och sociala hållbarheten.

 • GÖRA DEN PLANERADE F-3-SKOLAN I JÄRVASTADEN TILL EN F-6 GRUNDSKOLA MED FULLSTOR IDROTTSHALL

Det saknas skolplatser i norra Solna och de nuvarande skolorna är överfulla. För atttäcka behovet kommer vi att etablera en ny kommunal F-6 skola i Järvastaden medtillhörande fullstor idrottshall.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • LÅTA BARN I FRISTÅENDE SKOLOR TA DEL AV KOMMUNENS MODERSMÅLSUNDERVISNING

Idag kräver en del fristående skolor att minst fem barn i samma skola efterfrågar ett språk för att skolan skall erbjuda modersmålsundervisning. Det gör det svårt för barn i små friskolor att få modersmålsundervisning.

 • NPF-SÄKRA SOLNAS SKOLOR

Många av Solnas elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vill ge dessa elever rätt förutsättningar att klara skolgången genom att NPF-säkra Solnas grundskolor. Detta innebär bland annat att personalen får kompetenshöjande insatser inom specialpedagogik och NPF, att undervisningen och lärmiljön anpassas på ett sätt som alla elever gynnas av, samt att kontinuitet och rutiner tydliggörs. NPF-säkring av skolor kommer alla elever till gagn, även de utan NPF.

 • GÖRA FLER TIDIGA INSATSER OCH ANSTÄLLA SPECIALPEDAGOGER

Alla barn ska klara grundskolan, men de har olika behov av stöd för att nå dit. Barnsom har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterande undervisningoch regelbunden uppföljning. Det är också viktigt att utveckla stödet till de barn somhar störst behov och deras vårdnadshavare. I dessa fall bör Solna kunna erbjudastöd i form av samordning mellan skola, vård, barn- och ungdomspsykiatri ochsocialtjänst.

Vi socialdemokrater vill även:

 • BYGGA FLER SKOLOR I SOLNA

Antalet barn i Solna växer. Därför vill vi bygga nya skolor på Stenbackahöjden i Huvudsta, i Hagalund där Sunnanskolan står idag och öppna en ny kommunal skola i Järvastaden. Vi vill även återöppna Skytteholmsskolans högstadium samt Bergshamraskolans högstadium.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Eva Eriksson är ordförande i skolnämnden.

 

 

facebook Twitter Email