Skola

Alla barn kan och ska klara grundskolan

  • Visste du att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan?
  • Visste du att barn till högutbildade föräldrar har näst lägst chanser i hela Stockholms län att klara skolan om de väljer en skola i Solna?

 

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett jobb.

Det är därför skrämmande att var fjärde elev i Solna lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som år 2017 placerade Solna i botten i Stockholms län – placering 23 av 26. Endast tre kommuner har lägre andel elever som klarar grundskolan än Solna.

Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar grundskolan i Solna. Var femte av dessa misslyckas. Barn till högutbildade föräldrar hade år 2017 näst lägst chanser i hela Stockholms län att klara grundskolan om de gick i en i skola i Solna (placering 25 av 26).

Istället för att fokusera på att säkerställa att alla barn når kunskapsmålen har Solnas rektorer under Moderaternas tid vid makten tvingats hantera skolnedläggningar (Stenbacka-, Bagartorps- och Sunnanskolan), privatiseringsförsök (Bergshamraskolan), slitna lokaler och läckande tak (Tallbackaskolan) och platsbrist för det växande elevantalet (Ulriksdals- och Granbackaskolan). Det är ohållbart.

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt ges individanpassat stöd och uppföljning. Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se och hjälpa varje elev är en förutsättning för barns inlärning. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Målet är att alla barn ska klara skolan. För att nå dit måste det bli slut på Moderaternas skolexperiment och privatiseringsförsök av kommunala skolor. Vi ska ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten.

Detta vill vi göra för att förbättra skolsituationen i Solna:

  • ANSTÄLLA FLER LÄRARE 

Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev är en förutsättning för att alla elever ska klara skolan. Med en lärare på 30 barn i en klass blir situationen ohållbar. Därför vill vi anställa fler lärare. Vi vill även införa 2-lärarsystem på fler skolor i Solna.

  • ANSTÄLLA FLER SPECIALPEDAGOGER – TIDIGA INSATSER GER RESULTAT 

Alla barn kan klara grundskolan – men de har olika behov för att nå dit. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterande undervisning och regelbunden uppföljning.

  • BYGGA TILLAGNINGSKÖK I SOLNAS SKOLOR SÅ ATT BARNEN FÅR HÄLSOSAM MAT

Barn som äter lunch koncentrerar sig bättre i skolan. För att fler barn ska äta hälsosam mat i skolan vill vi bygga tillagningskök i Solnas skolor.

  • MODERNISERA SKOLMILJÖERNA

Pedagogiska skolmiljöer stimulerar inlärning. Vi satsar därför på att rusta upp och digitalisera Solnas skolor. Uteblivit underhåll har resulterat i att Moderaterna rivit flera skolor i Solna. Så kan vi inte ha det!

  • LÄXHJÄLP I SKOLAN

Barn lär sig i olika takt och har olika möjlighet till stöd hemifrån. Inget av dessa ska få begränsa en elevs möjlighet att klara skolan. Varje skola i Solna ska därför erbjuda lärarledd stödundervisning och läxhjälp efter skoldagens slut.

  • BEMANNNA ALLA SKOLBIBLIOTEK

Läsförståelsen bland Sveriges elever är låg. Skolbiblioteken spelar en viktig roll i att vända utvecklingen. Skolbiblioteken ska vara en lugn oas där elever stimuleras till läsande. Bibliotekarierna bör fungera som en resurs för både lärare och elever.

  • FLERA NYA SKOLOR I SOLNA

Antalet barn i Solna växer. Därför vill vi bygga nya skolor på Stenbackahöjden i Huvudsta, i Hagalund där Sunnanskolan står idag och öppna en ny kommunal skola i Järvastaden. Vi vill även återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium samt Bergshamraskolans högstadium.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

facebook Twitter Email