Skola

Alla barn ska få förutsättningar att klara grundskolan

Solnas skolor har möjlighet att bli länets bästa. Med skolan högst upp på den politiska agendan så arbetar vi hårt för att höja skolresultaten och säkerställa en hög kvalité på skolorna för Solnas barn. Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan.

När Moderaterna styrde kommunen de gångna 24 åren lät de skolan underfinansierad. Istället för att höja skolpengen gå förstorades klasserna och skolor lades ner. De lade ner en skola vartannat år över en tioårsperiod som resulterat i en elev- och rektorsflykt från de kommunala skolorna. Den ohållbara skolsituationen som det gångna moderatledda styret orsakat kommer vi nu åtgärda. Och vi har redan kommit en bra bit på vägen!

Vi gick till val på att genomföra ett skollyft för Solnas skolor. I vårt Solna ska rektorer och lärare ges förutsättningar att möta varje elev och ge dem det stöd de behöver. För det behövs mer resurser till skolan, fler lärare, mindre klasstorlekar och ett stopp på skolnedläggningarna. Stabiliteten måste återinrättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • HÖJT SKOLPENGEN MED SJU PROCENT
  En av de viktigaste förutsättningarna för att förbättra skolan är att ge ökade resurser till verksamheten. Genom att höja skolpengen med sju procent har rektorerna nu möjlighet att anställa mer personal och således öka personaltätheten på skolorna. Det gör att eleverna får en bättre undervisning och skolgång samt att arbetsmiljön för de anställda blir mer hållbar.
 • MINSKAT KLASSTORLEKARNA
  Tidigare har riktmärket för hur många elever som ska gå i en klass varit 30 elever per klass. Vi har nu ändrat det till 25 elever per klass istället. Genom minskade klasser har lärarna nu möjlighet att se varenda elev och ge det stöd de behöver i klassrummen. Det är en förutsättning för att alla ska klara av skolan.
 • STOPPAT SKOLNEDLÄGGNINGARNA
  Inga fler skolor ska läggas ner! Det har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolpersonal. Nu behöver solnaborna långsiktighet kring de kommunala skolorna i Solna.
 • ÅTERÖPPNAT SKYTTEHOLMSSKOLANS MELLANSTADIUM
  Det nerlagda mellanstadiet i Skytteholm ska nu återöppnas till hösten. Det moderatledda styret lade ner Skytteholmsskolan, vilket väckte stort missnöje hos eleverna och föräldrarna. Nu kommer lågstadieelever ha möjligheten att gå på Skytteholmsskolan under mellanstadiet med start från höstterminen 2023.
 • FÖRBÄTTRAT SKOLSKJUTSEN FÖR ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
  Barn med rätt till skolskjuts har tidigare bara fått det under vanliga skoldagar, nu har vi återinfört att barnen också ska ha rätt till skolskjuts under loven. För oss går barnens bästa först. Det är en självklarhet att öka likvärdigheten i skolan och möta familjernas behov, istället för att spara in på de mest utsatta barnen i Solna.
 • HÖJT RESURSERNA TILL RESURSSKOLOR
  Barn som går i resursskolor har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Dessa barn har större behov och deras skolor behöver således mer resurser. I Solna har resursskolorna tidigare varit underfinansierade och nu ökar vi ersättningen från cirka 100 000 kronor per elev med cirka 150 000 kronor. Vi prioriterar att alla barn i hela Solna ska ha en bra skola, oavsett vilken skola de går i.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • TA FRAM EN LÅNGSIKTIG SKOLPLAN ISTÄLLET FÖR SKOLNEDLÄGGNINGAR
  Vi vill göra en långsiktig plan för att möta det växande barnantalet i Solna och för att möta varje barns behov. I skolplanen kommer varje barns möjlighet att klara sin utbildning att vara i fokus. Vi kommer inte att lägga ner någon kommunal skola i Solna. Skolnedläggningarna har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolledningar. Vår ambition är att återöppna Bergshamraskolans högstadium. Även etablering av en ny skola i Hagalund, öppnandet av en ny skola på Stenbackahöjden i Huvudsta och inrättandet av en idrottsinriktning i grundskolan kommer att utredas.
 • BEVARA HELA TALLBACKASKOLANS TOMT FÖR BARNEN
  Vi vill inte att det ska byggas bostäder på Tallbackaskolans tomt. Idag finns avtal mellan kommunen och en exploatör kring byggnation på platsen. Vår ambition är att omförhandla avtalet med inriktningen att bevara hela tomten för barnen.
 • BYGGA TILLAGNINGSKÖK SÅ ATT MATEN KAN LAGAS PÅ PLATS I SOLNAS SKOLOR
  Barn som äter lunch koncentrerar sig bättre i skolan. Vi vill att all mat ska tillagas lokalt i Solnas skolor. Det ökar kvaliteten på maten och minskar matsvinnet.
 • LÅTA BARN I FRISTÅENDE SKOLOR TA DEL AV KOMMUNENS MODERSMÅLSUNDERVISNING
  Idag kräver en del fristående skolor att minst fem barn i samma skola efterfrågar ett språk för att skolan skall erbjuda modersmålsundervisning. Det gör det svårt för barn i små friskolor att få modersmålsundervisning.

Vi socialdemokrater vill även:

 • BYGGA FLER SKOLOR I SOLNA
  Antalet barn i Solna växer. Därför vill vi bygga nya skolor på Stenbackahöjden i Huvudsta, i Hagalund där Sunnanskolan står idag och öppna en ny kommunal skola i Järvastaden. Vi vill även återöppna Skytteholmsskolans högstadium samt Bergshamraskolans högstadium.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Eva Eriksson är ordförande i skolnämnden.

 

 

facebook Twitter Email