Jobb och företagande

Jobb och tillväxt skapar framtidstro

Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. När alla som kan arbeta också arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka vår gemensamma välfärd. Att ha ett arbete möjliggör för människor att leva i frihet och känna framtidstro. Jobbet gör att människor blir en del av en gemenskap där de kan utvecklas och en trygg inkomst ger människor makt över sin framtid. Full sysselsättning är även det effektivaste sättet att skapa jämlikhet mellan människor.

Vi är glada över att Solna är en populär kommun för företag i olika storlekar och branscher att etablera sig i. Det värnar vi. Solnamodellen ska utvecklas och användas för att få fler i jobb. I dagsläget, i synnerhet efter pandemin, är delar av vår befolkning långt ifrån arbetsmarknaden och vår politik syftar till att alla som kan arbeta ska arbeta. Vår låga arbetslöshet värnas.

Det krävs insatser på flera områden för att uppnå en hög sysselsättning. Unga, personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och personer som vill byta bana behöver få förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Möjligheten att utbilda och omskola sig är därför viktig. Vuxenutbildningen behöver därför vara mer tillgänglig och ha fler platser.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • INFÖRT ETABLERINGSTRAPPAN

Vi socialdemokrater är väldigt stolta över Solnamodellen – alla som kan jobba ska jobba. Nu har vi vidareutvecklat Solnamodellen och gjort en riktad insats mot nyanlända i Sverige och Solna. Genom etableringstrappan får de möjlighet till studie- och yrkesvägledning, stöd att söka jobb och rätt utbildning samt jobbmatchning. På så sätt bryter vi utanförskap och motverkar segregation.

 • SFI TILL UKRAINSKA FLYKTINGAR

De ukrainska flyktingarna behöver SFI för att få jobb och komma in i det svenska samhället. Språket är en nyckelfaktor både för integrationen och på arbetsmarknaden. Därför har vi infört möjligheten för ukrainska flyktingar att delta i SFI-utbildningen.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • ERBJUDA ALLA UNGA SOMMARJOBB

Sommarjobb är ett bra sätt för unga att få en första erfarenhet av arbetslivet. På ett första jobb får unga tjäna egna pengar, ta ansvar, knyta kontakter, växa och utvecklas. Alla solnaungdomar i gymnasiets årskurs 1 och 2 som söker ska erbjudas sommarjobb. 2023 fick alla unga som sökte sommarjobb ett.

 • ÖKA ANTALET PLATSER I VUXENUTBILDNINGEN

Idag nekas personer som vill skola om sig en plats i vuxenutbildningen för att de redan har en annan utbildning. Vi vill att fler ska ges möjlighet att byta bana i arbetslivet. Detta är också en mycket viktig fråga för företagens kompetensförsörjning.

 • SKAPA FLER LOKALER FÖR FÖRETAG

Vi ska värna mångfalden i det lokala näringslivet och verka för att olika typer av företag kan etablera sig i Solna. Det finns bland annat behov av fler olika sorters lokaler. Vi ska se över möjligheten att låta företag hyra tomma lokaler i stadshuset.

 • UTVECKLA SOLNAMODELLEN

Solnamodellen, som bygger på partnerskap med företagen, individuella insatser och matchning, är effektiv för att få ut människor i jobb. Efter pandemin finns stora utmaningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta jobba aktivt med och utveckla Solnamodellen för att få ut fler solnabor i arbete. En del av det är att utveckla komvuxutbildningen för att bättre matcha arbetsmarknadens behov. Kärnan i vår arbetsmarkadspolitik är att nå full sysselsättning – alla som kan arbeta ska arbeta.

 • SAMARBETA FÖR HÅLLBARHET

För att uppnå våra klimatmål krävs ett partnerskap med företagen i Solna om att tillsammans minska utsläppen. Ett nytt klimat- och hållbarhetsnätverk för företag startades därför av kommunen hösten 2021. Nu är det dags att jobba vidare med gemensamma mål och konkreta projekt som minskar klimatutsläppen.

 • ÖKA INSATSERNA FÖR INTEGRATION

Vi vill samverka mer med Solnas föreningsliv för att ge nyanlända fler möjligheter att knyta kontakter och bli en del av civilsamhället. Vi ska också göra fler riktade insatser mot nyanlända kvinnor för att öka jämställdheten och kvinnors etablering.

 • ANSTÄLLA FLER I VÄLFÄRDEN

Det finns idag behov av mer personal inom skolan och omsorgen. Lärare hinner inte stötta varje elev och undersköterskorna hinner inte se varje äldre.

Vi socialdemokrater vill även:

 • KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL VID UPPHANDLINGAR

Företag ska växa för att de har bra produkter och tjänster – inte genom att sänka löner, försämra arbetsförhållanden eller strunta i säkerheten på arbetsplatsen. Varje år upphandlar Solna stad tjänster för hundratals miljoner kronor. För att gynna seriösa företag vill vi att kommunen ställer krav på att anställda har löner och villkor i enlighet med gällande kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Vi värnar den svenska modellen.

 • SKAPA LÄRLINGSUTBILDNINGAR I SAMARBETE MED FÖRETAGEN

Många företag står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt har vi många som snabbt vill få ett jobb. För att underlätta generationsskiftet i företagen vill vi att kommunen tillsammans med företagen skapar lärlingsutbildningar där människor får lära sig jobbet på jobbet.

 • MÖJLIGGÖRA SNABBARE VALIDERING AV UTLÄNDSK UTBILDNING

De senaste åren har många asylsökande kommit till Sverige och en del till Solna. Merparten av dem har en utbildning eller yrkeserfarenhet i bagaget. Med rätt insatser kan de nyanlända bidra till att vi klarar framtida arbetskraftsbehov.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare.
facebook Twitter Email