Klimat och miljö

Solna ska leda den gröna omställningen

Socialdemokraterna vill göra Solna till en miljövänlig kommun där det är lätt att leva klimatsmart. I vårt Solna ska det aldrig vara långt till laddstolpen, lånecykeln eller återvinningsstationen. De nya bostadshusen ska byggas i trä och tunnelbanestationerna bli flera.

I sex mandatperioder av moderat styre så har klimatomställningen gått för långsamt. Allt för många har valt bilen till jobbet på grund av kommunens undermåliga cykelvägar. Utbyggnaden av laddstolpar för elbilar har släpat efter. Solpaneler på kommunens fastigheter lyser med sin frånvaro. Nu blir det förändring!

I Solna har vi goda möjligheter att leda omställningen. För det behöver klimat- och miljöperspektivet genomsyra besluten som fattas. De val som kommunen, företagen och medborgarna gör är avgörande för att uppnå globala klimatmål. Alla i Solna ska ges förutsättningarna att göra hållbara val.

Klimathotet är globalt, men för att lyckas hejda uppvärmningen krävs en ambitiös politik på lokal nivå. Med ett starkt politiskt ledarskap för hållbarhet är det möjligt. Socialdemokraterna är redo!

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • FATTAT BESLUT OM ATT INRÄTTA ETT MILJÖ- OCH KLIMATKANSLI

För att minska klimatutsläppen och prioritera miljöarbetet behövs en tydlig organisation och mer resurser. Det strategiska miljö- och klimatarbetet ska drivas av ett nytt miljö- och klimatkansli.

 • PÅBÖRJA KOLDIOXIDBUDGETERING

En koldioxidbudget visar hur mycket klimatutsläppen behöver minska varje år för att nå våra klimatmål. Med en budget får vi ett tydligt sätt att mäta och följa upp utsläppen. På så sätt kan vi bättre planera åtgärder för att minska dem.

 • SÄTTA UPP SOLCELLER I STOR SKALA

2023 monterades de första solpanelerna på kommunala fastigheter. Vi arbetar nu med att göra en offensiv satsning på utbyggnad av solenergi. Målet är att hälften av alla kommunala byggnader, där det är möjligt och lämpligt, ska ha solpaneler innan mandatperiodens slut. Vi ska också fortsätta undanröja hinder för solenergi på bostadshus.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat med att:

 • STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV NORRENERGIS UTSLÄPPSRÄTTER

Alla energiproducenter i EU, inklusive vårt fjärrvärmebolag Norrenergi, får utsläppsrätter som ger möjlighet att släppa ut koldioxid. Eftersom Norrenergis produktion är nästan helt förnybar kan bolaget sälja vidare rätter motsvarande 50 000 ton koldioxid. Vi vill säkerställa att utsläppsrätterna varken säljs eller används. På så sätt kan vi få en minskning av klimatutsläppen på riktigt.

 • SATSA PÅ TRÄHUS OCH GRÖNT BYGGANDE

Hälften av all nybyggnation som planeras i Solna under mandatperioden ska vara i trä eller andra klimatsmarta material med lika låga utsläpp. Det som byggs ska också ha klimatsmarta energilösningar samt bidra till mer grönska och ekosystemtjänster i staden.

 • ENERGIEFFEKTIVISERA OCH KLIMATANPASSA

För att minska klimatutsläppen, el- och värmekostnaderna ska vi fortsätta rusta upp och energieffektivisera kommunens byggnader. Både befintlig och ny bebyggelse ska klimatanpassas till ett förändrat klimat, med varmare temperaturer och mer regn, så att varken fastigheter eller människor påverkas negativt.

 • VÄRNA OCH UTVECKLA GRÖNOMRÅDEN OCH EKOSYSMET

Solnas grönytor, parker och naturreservat har ett stort värde både för människor och för den biologiska mångfalden. Vi vill sköta dem bättre, freda dem från byggnation och stärka ekologiska samband. Vi ska också jobba mer med ekosystemtjänster och att skapa fler gröna värden i staden.

 • GÖRA LUFTEN OCH VATTNET RENARE

I Solna finns problem med dålig luftkvalitet och förorenade vattendrag. Vi ska vidta fler åtgärder som ger bättre luft och fortsätta investera i dagvattendammar och andra lösningar som renar vattnet och samtidigt bidrar till vackra stadsmiljöer.

 • ÖKA ANDELEN EKOLOGISK MAT

I Solnas verksamheter ska hälsosam och hållbar mat serveras. Vi vill uppnå minst 50 % andel ekologisk mat under mandatperioden och se till att maten är klimatsmart.

 • MINSKA NEDSKRÄPNINGEN

För att få en ren och snygg stadsmiljö behövs fler papperskorgar runt om i Solna. Vi vill också ge solnaborna möjlighet att källsortera i parker och på andra offentliga platser, inte bara vid återvinningsstationer. Så minskar vi avfallsmängderna, ökar återvinningen och sänker klimatutsläppen.

Vi socialdemokrater vill även:

 • VARA EN KLIMATNEUTRAL KOMMUN TILL ÅR 2035

Med ambitiöst miljö- och klimatarbete har vi möjlighet att nå målet om att bli klimatneutrala till år 2035 – tio år före riket.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka Salam, Kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare.
facebook Twitter Email