Budget 2024

EN BUDGET FÖR SKOLA OCH TRYGGHET

För 2024 lägger Solnakoalitionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet) fram en budget med satsningar på Solnas skolor och förskolor, samt tryggheten i staden. I tuffa ekonomiska tider fortsätter koalitionen att arbeta för ett Solna där alla barn klarar skolan och varenda solnabo kan känna sig trygg.

Du kan läsa hela budgeten här.

Nya storsatsningar på skolan

Den kraftigt ökade ambitionsnivån för skolan i Solna som lades grund för under 2023 bibehålls och förstärks med 2024 års budget. Ytterligare 54 mkr satsas för att kunna anställa fler lärare, minska klasstorlekarna och öka andelen behöriga lärare. För att fler elever ska klara grundskolan införs lovskola även i de lägre åldrarna.

Förskolan får en satsning om 30 mkr med syftet att öka kvaliteten, höja personaltätheten och öka andelen förskolelärare.

Ett kraftigt förstärkt trygghetsarbete

Alla solnabor har rätt att känna sig trygga. Därför sker en satsning på bred front på i form av ett trygghetspaket som spänner över flera nämnder. Kultur- och fritidsnämnden förstärks med 11 mkr för att arbeta proaktivt och förbyggande mot unga i Solna som riskerar att hamna i kriminalitet. Kultur och fritid ska samverka med socialförvaltningens fältassistenter, anställa egna fritidsfältare och skapa fler mötestillfällen för unga, såväl idrottsytor som förstärkning av fritidsaktiviteter. Kommunstyrelsen får en förstärkning om 8 mkr för att stärka det övergripande trygghetsarbetet i staden.

En satsning med 30 mkr på tekniska nämnden ska ge bättre skötsel av gator, parker och torg, mer trivsam och tryggare stadsmiljö samt bättre inne- och utemiljöer för förskolor och skolor.

Våra politiska satsningar per nämnd:

Skolnämnden

 • Total satsning 54 miljoner
 • Lovskola
 • Central undervisningsgrupp
 • Anpassad grundskola
 • Förstärk elevhälsa (0,5 läkare + 1 skolsköterska)

Förskolenämnden

 • Total satsning 30 miljoner
 • Höjd personaltäthet
 • Blöjor
 • Barnhälsoteam

Tekniska nämnden

 • Totalt + 30 mkr
 • Bättre fastighetsskötsel 17 miljoner
 • Bättre stadsmiljö 13 miljoner

Kultur- och fritidsnämnden

 • Total satsning 11 miljoner
 • Platsaktivering Hagalund
 • Överjärva gård
 • Förebyggande arbete ungas trygghet (fritidsfältare, förstärkning fritidgård personal)
 • Sommarkollo
 • Fler elevplatser Kulturskolan
 • Fritidsbank

Kommunstyrelsen

 • Total satsning 8 miljoner
 • Strategisk lokalförsörjning och översiktsplanering 2mkr
 • Trygghet och säkerhet 2mkr
 • Förvaltningsövergripande satsningar och medborgardialog 3 mkr

Omvårdnadsnämnden

 • Total satsning 7 miljoner
 • Öka andel heltider
 • Fler seniorträffar
 • Unga i äldreomsorgen

Kompetensnämnden

 • Total satsning 2,5 miljoner
 • Etableringsinsatser
 • Sommarjobb/lovjobb
 • SFI Ukraina
 • Kostnad höjd SFI

Våra investeringssatsningar:

 • Fördubbling av investeringsbudgeten för att rusta upp stadsmiljön (från 50 till 100 mkr)
 • Rekordstor budget för renovering och upprustning av våra offentliga byggnader såsom t.ex. skolor och förskolor (från 100 mkr till 150 mkr)
facebook Twitter Email