Sara Kukka-Salam

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande, eller borgmästare som hon själv kallar det, och gruppledare för Socialdemokraterna i Solna. Hon är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm, småbarnsförälder och infödd solnabo. Hon har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 2010 och heltidspolitiker sedan 2015. Hennes främsta prioritet är skolan. – Solnas skolor behöver ett lyft, säger Sara.

Sara, vad är din vision för Solna?

Solna ska vara en stad som prioriterar barns behov. Alla barn ska ges möjlighet till framgång i livet, oavsett i vilken familj de växt upp i. De ska få stöd att prestera sitt bästa i skolan. Jag blir rent ut sagt förbannad när jag hör att var fjärde elev i Solna förr misslyckades med grundskolan. Det är politikens svek mot barnen och den utvecklingen kommer vi att vända. 

Vad har tidigare varit felet med Solnas skolpolitik?

Tidigare har synen på skolan varit att det är som en verksamhet där det går att spara pengar genom nedläggningar, hopslagningar och större klasser. Skolan fungerar inte så. Solna har haft en låg skolpeng och den blir inte högre för att fler elever trängs på mindre yta. Strategin att ha en lägre skolpeng än grannkommunerna har misslyckats. Jag har alltför ofta mött föräldrar som vittnat om hur deras barn inte får det stöd som de behöver i skolan. Solnas ledande politiker vågar nu säga som det är; Solnas skolor behöver mer resurser.

Är det inte bra med effektiviseringar och att hushålla med skattemedel?

Självklart! Som ekonom vet jag att det är viktigt att hushålla med resurser. Jag är känd för att ständigt leta, och dessutom finna, effektiviseringsmöjligheter i verksamheter. En skicklig ekonom kan i vissa lägen komma till slutsatsen att besparingarna nått vägs ände, och där är vi nu med Solna skolor. Den nya Solnakoalitionen med Socialdemokraterna i spetsen vet att det nu krävs investeringar för att vända den negativa utvecklingen. Om resultatet efter en flerårig förskola och 9-årig grundskola är att var fjärde elev lämnar skolan utan fullständiga betyg, då måste stora åtgärder vidtas. Det är därför vi höjt skolpengen med 7% för att minska skolklasserna, öka personaltätheten – för att således kommer skolresultaten att höjas. Att inte investera i barns framtid nu är dumsnålt. Kostnaderna för varje skolmisslyckande kommer att belasta samhället i framtiden.

Vilka konkreta reformer kommer du vara med och genomföra de fram till valet 2026?

Vi har redan hunnit genomföra viktiga reformer. Skolpengen till skolan och förskolan har höjts med 7%, vilket gör att rektorerna har möjlighet att anställa fler och öka personaltätheten. Riktmärket för hur stora skolklasserna är ändrat från 30 elever per klass till 25. Skolnedläggningarna har upphört. Resursskolan får mer resurser och barn med funktionsnedsättningar som har rätt till skolskjuts på vanliga skoldagar har nu också rätt till det på studiedagar och lov. 

Skolan går först! Jag prioriterar arbetet med skolan för att höja skolresultaten och öka stabiliteten i skolan för Solnas barn och föräldrar. Vi arbetar nu fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa en långsiktig skolplan för Solnas elever. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp på hur behoven ser ut idag och i framtiden – för att motverka framtida skolnedläggningar. 

Andra viktiga reformer är att bygga mer lägenheter i Solna – minst hälften ska vara hyresrätter och klimatsmarta. Klimatarbetet prioriteras och kommunen ska leda omställningen för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Inriktningen för Överjärva gård nu är förändrad. Vi tar tillvara på gårdens historia och säkerställer att natur- och kulturmiljön värnas.

Vad gillar du bäst med Solna?

Mycket i Solna är fantastiskt! I politiken är vi eniga om många bra saker som karakteriserar Solna. Vi socialdemokrater värnar det goda företagsklimatet, vill att det ska byggas nya bostäder och vi införde den idag välkända ”Solnamodellen” som hållit arbetslösheten i kommunen låg. På ett mer personligt plan så älskar jag närheten till vatten, Överjärva gård och Solnas starka föreningsliv.

Snabba fakta

Utbildning: Ekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Familj: Make, son och dotter.
Bor: Sara är född och uppvuxen i Solna och bor idag i Västra skogen.
Favoritplats i Solna: Huvudsta strand.

Hjärtefrågor

  • Ekonomisk fördelningspolitik
  • En skolpolitik som ger alla barn möjligheter att lyckas
  • En bostadspolitik som skapar ett hållbart samhälle
  • En rättvis klimatomställning

Kontakta Sara Kukka-Salam:
Epost: [email protected]

Vill du läsa mer om våra politiker? Klicka här!

facebook Twitter Email