Kultur och fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid.

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds en aktiv fritid och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att unga ges möjligheter till en meningsfull fritid. Vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. Politikens uppgift måste därför vara att se till att varje barn får möjlighet till en meningsfull fritid. Vi ska också värna de platser i Solna som är av värde för solnabornas kultur- och fritidsliv. Ett sådant exempel är Överjärva gård.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • SÄNKT AVGIFTERNA TILL SOLNAS KULTURSKOLA

För att fler barn ska ha möjlighet att testa på nya spännande fritidsaktiviteter har vi sänkt avgifterna till kulturskolan.

 • ÖKAT BIDRAGEN TILL FÖRENINGSLIVET FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 10 ÅR

Föreningslivet har en given plats i Solna. Därför var det självklart för oss att Solnas föreningar skulle få ökade bidrag för att kunna hålla igång och utveckla sina viktiga verksamheter.

 • MÖJLIGGJORT FÖR MER KONST OCH KULTUR I STADENS UTEMILJÖER

Solna ska vara en kulturellt blomstrande stad. Vi har tagit fram en konstplan. Där fastställs både ambitionen för återinsättandet av konst i stadsmiljön och nya förslag så som möjliggörandet av muralmålningar och en kommande grafittivägg.

 • TAGIT FRAM EN PROGRAMFÖRKLARING FÖR ÖVERJÄRVA GÅRD

Överjärva gård blir ett friluftsmuseum så att gårdens historia, värdefulla byggnader samt natur- och kulturmiljö värnas. Ladugården, Gula villan och Vinterträdgården ska renoveras både in- och utvändigt, fyllas med innehåll och dess historia ska berättas. Arbetet med att etablera en 4H-gård på Överjärva ska fortskrida med målsättningen att senast 2025 kunna starta upp en verksamhet på gården. En välfungerande hästverksamhet för barn ska ha en given plats. Naturskolan ska fortsätta att utvecklas för att nå fler barn.

 • AIK SKA FÅ EN NY HEMVIST I SOLNA

AIK hör hemma i Solna! Solna stad arrenderar ut mark vid Råstasjöns IP till byggbolaget Fabege som kommer att bygga en ny hemvist till AIK. I samband med att vi lanserade AIK:s hemvist för herrarna lanserade vi också en storskalig fotbollssatsning för AIK:s damer och alla andra fotbollsföreningar i Solna.

 • EN STORSKALIG FOTBOLLSSATSNING

Fotboll är den mest populära sporten bland Solnas tjejer och killar, och anläggningarna är i dagsläget i stor utsträckning uppbokade. Under 2023 lanserade vi därför ett stort fotbollsprojekt, där stort fokus ligger på breddfotbollen. Ungdomar ska få förbättrade möjligheter att träna och spela fotboll. Storskaliga satsningar görs på Skytteholms IP och Huvudstafältets IP, som kommer att generera fler träningstider till föreningarna. Huvudstafältets nuvarande 9-mannaplan utvecklas till att bli en 11-mannaplan och därutöver kommer en ny 9-mannaplan att anläggas.

 • ÅTERINFÖRT SOMMARKOLLO

Solna har i flera års tid inte haft ett sommarkollo för våra barn och unga. Nu kommer det att införas igen! Ett sommarkollo kommer att genomföras tillsammans med Sundbyberg framgent.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • UTÖKA FRITIDSGÅRDARNAS ÖPPETTIDER

Vi ska förlänga fritidsgårdarnas öppettider och säkerställa att såväl grundskole- som gymnasieungdomar har tillgång till en fritidsgård i sitt närområde.

 • ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN TILL SOLNAS BIBLIOTEK

Solnas bibliotek ska fortsätta främja läslust och locka fler besökare genom att bibliotekets verksamhet tillgängliggörs mer än idag. Ulriksdalsskolans bibliotek är nu öppet två dagar i veckan för allmänheten och ett mobilt bibliotek ”bokcykeln” har varit ute för att uppsökande nå nya målgrupper och bokläsare.

 • FÄRDIGSTÄLLA EN NY FOTBOLLSANLÄGGNING I JÄRVASTADEN

Fotbollsanläggningen ”Krossen” i Järvastaden kommer färdigställas till föreningarna 2024. Anläggningen kommer att ha en ny 11-, 9-, och 7-mannaplan och kommer med detta att bli Solnas näststörsta fotbollsanläggning. Detta kommer totalt att generera 10000 nya träningstimmar till föreningslivet.

 • BYGGA OM VASALUNDS SIMHALL TILL EN MULTIIDROTTSHALL.

Vasalunds simhall byggs nu om till en multiidrottshall som kan användas av Solna gymnasiums elever på dagtid och föreningslivet på kvällar och helger.

 • ÖPPNA ETT FRITIDSBIBLIOTEK

Vi ska öppna ett fritidsbibliotek på en central plats i Solna där man kostnadsfritt kan låna lek-, idrotts- och friluftsutrustning.

 • ANLÄGGA EN SKEJTPARK

I samarbete med skejtare i Solna kommer vi anlägga en skejtpark som ska lämpa sig väl för åkare av olika åldrar, kön och förmågor.

 • ÖPPNA FLER LEKPLATSER OCH UTEGYM

Öppna fler lekplatser och utegym. Fler spontana möjligheter till lek, rörelse och motion ska tillskapas i Solnas stadsdelar för barn och vuxna i alla åldrar och med olika funktionalitet.

Vi socialdemokrater vill även:

 • BYGGA 5 NYA FOTBOLLSPLANER

Solna fotbollsklubbar behöver mer fler spelplaner. Vi vill bygga fler fotbollsplaner runt om i Solna.

 • BYGGA EN KONST- OCH KONSERTHALL PÅ SLAKTARBACKEN

På Slaktarbacken vill vi bygga en konst- och konserthall med möjligheter till musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittande besökare. Här ska Solnas unga talanger kunna uppträda, föreningslivet mötas och stadsteaterns uppsättningar spelas upp.

 • TILLGODOSE FÖRENINGSLOKALER I VARJE STADSDEL

För att uppmuntra det lokala föreningslivet vill vi skapa kommunala föreningslokaler i varje stadsdel som föreningar kan använda för möten och aktiviteter.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Peter Rangwe är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

facebook Twitter Email