Demokrati och jämställdhet

Solna ska vara demokratiskt och jämställt

Sverige är fortfarande inte jämställt. För oss socialdemokrater är det självklart att alltid jobba mot en värld där män och kvinnor har samma möjligheter och rättigheter. Och vi vet att vi på kommunnivå kan göra mycket för att nå dit.

Vi vill också att Solna som kommun ständigt arbetar för likabehandling i ett bredare perspektiv, och att vi arbetar för transparens och demokratiska grundvärden.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • ÖKAT ANSLAGEN TILL KVINNOJOUREN
  Sveriges kvinnojourer utför ett livsviktigt arbete med att ge stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor. Vi har därför höjt anslagen till dem så att de kan fortsätta bedriva och även utveckla sin verksamhet.
 • FATTAT BESLUT OM ATT INRÄTTA ETT UNGDOMSRÅD
  Unga behöver ges mer inflytande över sin framtid i Solna. Därför har vi inrättat ett nytt ungdomsråd, ett forum för inflytande där unga kan driva sina frågor och vara med och påverka de politiska besluten.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • ANTA EN NOLLVISION MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER
  Solna stad ska anta en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid oro om våld, samt att stadens personal får utbildning och kompetens inom området.
 • ERBJUDA BOSTADSFÖRTUR TILL VÅLDSUTSATTA
  För att våldsutsatta ska kunna lämna sina förövare vill vi tillhandahålla särskilda, långvariga kontrakt hos Signalisten eller andra hyresvärdar, som är reserverade åt våldsutsatta.
 • HÖJA VALDELTAGANDET
  Vi måste göra mer för att uppmuntra alla solnabor att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta. I stadsdelar med lågt valdeltagande ska vi göra riktade informationsinsatser, exempelvis med valinformatörer.
 • ÖKA SOLNABORNAS INFLYTANDE
  Vi vill att fler människor involveras i Solnas utveckling och i viktiga beslut. Genom mer och bättre medborgardialog på fler områden kommer de politiska besluten bli bättre.
 • GÖRA KOMMUNEN ÖPPEN OCH TRANSPARENT
  Det ska bli enklare att följa hur politiska diskussioner utvecklas och hur förvaltningen arbetar. Hanteringen av felanmälningar ska förbättras och tydligare kontaktvägar ska finnas. Vi vill öka insynen och bygga tillit och förtroende mellan kommunen och solnaborna.
 • DIGITALISERA MERA
  Kommunens hantering av solnabornas och företagens ärenden ska förbättras genom fler smarta e-tjänster och bättre information på hemsidan. Webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden ska hålla högre kvalitet och debatten ska textas.
 • STÄRKA BARNS RÄTTIGHETER
  Barnkonventionen har blivit lag och kommunen måste se till att barns rättigheter och barnets bästa tas till vara i alla beslut. Vi ska öka kunskaperna om Barnkonventionen inom kommunen och förbättra arbetet med att ta tillvara barnens egna perspektiv.
 • INVENTERA OCH RENOVERA VÅRA LOKALER

Vi ser nu över vilka kommunala lokaler Solna har, och inventerar för att utnyttja alla dessa på bästa möjliga sätt. De som har behov av renovering ska vi rusta upp, så att alla Solnas lokaler används.

Vi socialdemokrater vill även:

 • ATT HELTIDSANSTÄLLNINGAR SKA VAR EN RÄTTIGHET
  Många kvinnor inom välfärdsyrken arbetar idag ofrivilligt deltid. Det är oacceptabelt. Heltid ska vara en norm för de som arbetar inom Solna stads välfärd. Krav på heltid ska också ställas vid offentliga upphandlingar.
 • FÖRBÄTTRA KVINNORS ARBETSMILJÖ – ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN
  De flesta som arbetar inom välfärdssektorn är kvinnor. I dessa verksamheter är inte sällan bemanningen låg och stressnivåerna höga. Genom att anställa mer personal i välfärden förbättrar vi många kvinnors arbetsmiljö.
 • INFÖRA GENUSBUDGETERING
  Forskning visar att offentliga resurser fördelas ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill vi att kommunens budget årligen ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna.

 

facebook Twitter Email