Jämställdhet

Solna ska vara jämställt

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Vår vision är ett samhälle där varken kvinnor eller män begränsas av sitt kön. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

Sverige är fortfarande inte jämställt. Vi ligger långt fram på flera plan,men kvinnor har fortfarande lägre löner, högre sjukfrånvaro och sämre arbetsmiljö än män. Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och utsätts i högre utsträckning för sexuella trakasserier än män. Det är oacceptabelt.

För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. I detta arbete måste kommunen spela en viktig roll.

Så vill vi att kommunen arbetar för att bidra till en jämställt samhälle:  

 

  • HELTIDSANSTÄLLNINGAR SKA VAR EN RÄTTIGHET

Många kvinnor inom välfärdsyrken arbetar idag ofrivilligt deltid. Det är oacceptabelt. Heltid ska vara en norm för de som arbetar inom Solna stads välfärd. Krav på heltid ska också ställas vid offentliga upphandlingar.

  • FÖRBÄTTRA KVINNORS ARBETSMILJÖ – ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN

De flesta som arbetar inom välfärdssektorn är kvinnor. I dessa verksamheter är inte sällan bemanningen låg och stressnivåerna höga. Genom att anställa mer personal i välfärden förbättrar vi många kvinnors arbetsmiljö.

  • FÖRTUR I BOSTADSKÖN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

För att fler kvinnor ska våga lämna en våldsutövande partner vill vi att kvinnor som utsatts för våld i hemmet ska ges förtur i bostadskön. Genom att upprätta en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor, dit kommuner bidrar med hyreslägenheter, kan vi se till att bostadsbristen inte låser in kvinnor i ett våldsamt förhållande.

  • FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som vi måste få bukt med. Det drabbar oftast kvinnor och är en svår situation att ta sig ur på egen hand. Vi vill att kommunen ska arbeta medförebyggande åtgärder och insatserför att undvika att människor hamnar i sådana utsatta situationer.

  • INFÖR GENUSBUDGETERING

Forskning visar att offentliga resurser fördelas ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill vi att kommunens budget årligen ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraternas kandidat till rollen som Solnas nästa borgmästare, eller kommunstyrelseordförande som det formellt heter.

 

facebook Twitter Email