(S) skuggbudget för 2022 prioriterar skolan, äldreomsorgen och klimatet främst

I vår budget för 2022 satsar vi på Solnas barn, äldre och klimatet. Vi vill lyfta Solnas skolor, rusta äldreomsorgen och vi tillför stora resurser till klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Solnas välfärd har under lång tid underfinansierats och den utvecklingen behöver stoppas. I vår budget är välfärden i fokus och vi skjuter till stora resurser för att skola, förskola och äldreomsorg ska förbättras. Tillsammans med våra omfattande satsningar på klimatet tar vår budget ett helhetsgrepp om de utmaningar som finns i Solna och tillvaratar den potential som finns i kommunen.  

Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas 23 år vid makten i Solna uteblivit. En låg kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan.

Det är Solnas elever som får betala priset. Det är barnen som får en otrygg skolgång när skolor läggs ner. Det är barnens klasser som blir allt större och det är barnen som drabbas när lärarna är för få för att se varje elev. Det är barnen som lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det är barnen med bristande skolresultat som riskerar att dras in i kriminalitet.

Solnas barn förtjänar en barnvänlig politik

För att alla barn ska klara skolan måste det bli slut på besparingarna och på nedläggningarna. Istället ska vi ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för lärandet. I denna budget satsar vi kraftigt på att göra Solna barnvänligt igen. Vi satsar på att minska barngrupperna i Solnas förskolor, på att anställa fler lärare i Solnas skolor och på att barn ska ha en meningsfull fritid. Att prioritera barnen är en investering i Solnas framtid. Vi föreslår en riktad skattehöjning på 16 öre som öronmärks till satsningar på skolan och förskolan. Vi vill att undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt få stöd. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Skattehöjningen motsvarar 64 kronor mer i månaden för den som har en månadslön på 40 000 kronor. Det tycker vi att barnen är värda.

En trygg ålderdom

Vi behöver rusta Solnas äldreomsorg ordentligt. För att tala klarspråk behövs det fler anställda och bättre arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen. Förutom de miljoner som den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Solna så skjuter vi till ytterligare pengar till äldreomsorgen för att kunna anställa fler medarbetare och satsa på kompetenslyft. Vi kräver också att heltid införs som norm i hela äldreomsorgen – både i den kommunala och den privata. Idag arbetar många i Solnas kommunala äldreomsorg deltid och närmare en tredjedel är timanställda. Det är oacceptabelt. Heltidstjänster stärker kvaliteten i verksamheten både för de äldre och för personalen. Större andel heltidsanställda ger en ökad kontinuitet. De äldre möter då färre personer och medarbetarna lär känna de äldre på ett bättre sätt. Det minskar stressen och oron för att saker ska hamna mellan stolarna och det skapar ökad trygghet hos de äldre.

Ett klimatneutralt Solna

Solna behöver arbeta för att motverka klimatförändringarna. Vårt mål är att Solna stad är klimatneutralt redan år 2035. För att nå dit satsar vi på klimatet i vår budget. Vi vill att Solna stad börjar koldioxidbudgetera för att kartlägga och reducera utsläppen och vi inför en klimatfond för att påskynda omställningen. Fler laddstolpar, energieffektivisering och en grönare samhällsplanering behövs. Solna stad behöver även ställa om till en cirkulär ekonomi där det som produceras nyttjas så länge som det går. Vi måste tänka framåt och nyskapande för att ta oss an klimatkrisens utmaningar.

Ordning och reda i ekonomin

Varje skattekrona skall användas effektivt. Vi finansierar våra reformer dels genom den öronmärkta skattehöjningen på 16 öre som går oavkortat till skola och förskola och dels genom besparingar på dyra konsulter och reklam. Det är inte rimligt att staden årligen lägger miljonbelopp på köp av dyra konsulttjänster och utköp av personal. Inte heller är pappersreklam och stora annonstavlor ett tidsenligt sätt att kommunicera med solnaborna.

Vi lägger en grön budget för Solnas barn och äldre. Vi bygger framtiden.

 

Läs vår budget i sin helhet här – Socialdemokraternas budget 2022

 

 

facebook Twitter Email