Vi vill minska ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre människor är särskilt utsatta och upplever en större risk för ensamhet och utanförskap, något som sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Bland äldre kan ofrivillig ensamhet öka risken för depression och andra psykiska sjukdomar. Vi vill att Solna timanställer gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger på Solnas äldreboenden.

Enligt Öppna jämförelser rapport från SKL 2016 plockar Solna bottenplaceringar när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. Så mycket som hälften av alla äldre på särskilt boende i Solna upplever ensamhet och brist på aktivitet. Så ska det inte vara!

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre bör samhället på olika sätt erbjuda sociala sammanhang som bidrar till att skapa innehåll. Vi socialdemokrater vill bekämpa ensamheten, förbättra möjligheterna till utomhusvistelse samt förbättra den sociala verksamheten för kommunens äldre.

Samtidigt som äldre känner sig ensamma går unga i Solna arbetslösa. En av orsakerna är brist på arbetslivserfarenhet. Vi vill genom att anställa unga på äldreboendena slå två flugor i en smäll – bekämpa ensamheten genom att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Vi föreslår därför att Solna timanställer gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten på Solnas äldreboenden. I budgeten för 2017 avsätter vi 1 miljon kronor för att anställa 50 ungdomar som jobbar 4 timmar varannan helg på Solnas äldreboenden.

Jobbet består i att aktivera äldre enskilt eller i grupp, exempelvis genom promenader, spela spel eller bara samtala med de äldre och lyssna på deras historier. Dessa arbetsuppgifter ska inte ersätta den befintliga personalens arbetsuppgifter utan vara ett komplement.

I Solna ska ingen äldre behöva känna sig ensam.

facebook Twitter Email