Solnakoalitionens regeringsprogram för 2022-2026

Solnakoalitionen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har enats om ett regeringsprogram för mandatperioden bestående av 80 punkter som partierna tänker förverkliga i Solna under åren 2022-2026. Se hela 80-punktsprogrammet längst ner på sidan.

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där barnens framtid är vår främsta prioritet.

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där alla, oavsett bakgrund, ska kunna förverkliga sina drömmar. I Solna råder goda ekonomiska förutsättningar för att kunna skapa Sveriges bästa välfärd och konkurrenskraft. Här bedrivs framtidens forskning, här skapas de nya jobben och här föds de senaste trenderna. Här möts talang och ambition från helavärlden. I Solna tar vi vara på varandras potential. Här formar vi framtiden.

Solna får nu ett historiskt maktskifte. Mandatperioden 2022–2026 kommer Solna att ledas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans kallar vi oss Solnakoalitionen. Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden.

Att alla barn klarar grundskolan är vår viktigaste uppgift.

Kommunvalet 2022 var en folkomröstning om Solnas skolpolitik. En av fyra elever i Solnas skolor lämnar idag grundskolan med ofullständiga betyg. Det förvånar många då Solna är en av landets rikaste kommuner. Solnas skolor har de senaste åren lidit av resursbrist och drabbats av skolnedläggningar som lett till en elevflykt. Klasserna är idag för stora och lärare vittnar om hur de inte hinner ge varje elev det stöd som behövs för att klara skolan. Solna behöver en ny skolpolitik. Skolpengen måste höjas, skolnedläggningarna upphöra och stabiliteten återinrättas. Bara så kan Solna bli en attraktiv kommun för rektorer och lärare att arbeta länge i. Det är en förutsättning för att ge barnen möjlighet att nå sin fulla potential. Tillsammans tar vi oss an  utmaningen att göra Solnas skolor till landets främsta. Vi nöjer oss inte förrän alla barn i Solnas skolor når sin fulla potential. Solnakoalitionens viktigaste uppgift kommer att vara att se till att varenda elev klarar grundskolan.

Barnens framtid kräver att vi klarar klimatomställningen

Solna ska vara ledande i att lösa den pågående klimatkrisen. Solna ska vara en kommun där vi förenar tillväxt och nya jobb med en grön omställning. Vi vill se en kommun där vår livsstil och konsumtion sker på ett hållbart sätt med respekt för miljö, individers hälsa och för klimatet. Målet att Solna ska bli klimatneutralt står fast. Därför ska vi ska öka takten i klimatomställningen. Än är vi inte i mål. Vi lever över våra ekologiska tillgångar och omställningen går förlångsamt. Utsläppen från biltrafiken, byggandet och konsumtionen ligger långt över de nivåer som är acceptabla för att nå målen i Parisavtalet. Allt för många väljer att ta bilen till jobbet. Kommunens cykelvägar behöver bli bättre. Utbyggnaden av laddstolpar för elbilar släpar efter. Solpaneler på kommunens fastigheter lyser med sin frånvaro. Samtidigt som utsläppsnivåerna är för höga för att nå klimatmålen, så är även hoten mot miljön allvarliga. Grönområden naggas i kanten och den biologiska mångfalden hotas, något som ytterligare påskyndar den globala uppvärmningen. Vi vet att klimatkrisen inte kan lösas enbart genom individuella lösningar. En grön omställning på riktigt, kräver modiga politiska beslut och kollektiva lösningar på samhällsnivå. Även om klimatkrisen är global så ligger dess lösningar på lokal nivå. Vi är redo att fatta de politiska beslut som krävs för att göra Solna till en miljövänlig kommun där det är lätt att leva klimatsmart.

Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för en god välfärd

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans är en grundförutsättning för all vår politik i denna reformagenda. Med en högerkonservativ regering kan kommunerna inte räkna med att få samma ekonomiska statsbidrag som vid tidigare kriser. När vi går mot tuffare ekonomiska tider, kommer tuffa omprioriteringar att behöva göras. Vi är redo att både satsa där behoven är som störst och göra omprioriteringar där så krävs. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för framtidens välfärd.

 

Läs regeringsprogrammet här.

facebook Twitter Email