Samling för skolan – något för Solna?

Telma Tuhrunen (t.v) och Maja …hman, elever pŒ den lŠxfria Finnstaskolan i Upplands-Bro. Foto: Daniel Carlstedt, november 2010 Fri publ

Skolkommissionen presenterade igår hur man vill lösa skolans utmaningar i Sverige. Den leds av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och består av en rad experter och en politisk styrgrupp från samtliga partier.

Den svenska skolans problem i ett internationellt perspektiv borde egentligen inte vara en politiskt kontroversiell fråga. Det finns en stor mängd skolforskning och beprövad erfarenhet som visar vad som ger en framgångsrik skola. Och i de länder som lyckas har man inom politiken samlats till en samsyn om vad som ska göras.

Man konstaterar ett flertal svagheter inom den svenska skolan. Bl.a. pekar man på att många skolhuvudmän inte tar sitt ansvar för skolan, inte tilldelar tillräckliga resurser och att det råder ett stort behov av behöriga lärare i kombination med att det krävs insatser för att stärka befintlig lärarkår.

De efterlyser bättre samverkan inom skolväsendet, mellan staten och de kommunala och enskilda huvudmännen. Huvudfrågan är dock hur resurser fördelas och används. De efterlyser t.ex. en nationell resursfördelningsmodell för skolan för att de skolor som behöver mer pengar för att eleverna ska nå målen också ska få det.

Skolkommissionen vill att vi ska lita på lärare och skolledare. De vill också ha åtgärder mot skolsegregation för en likvärdig skola. Huvudmännen ska inte belasta skolan med egna kommunala mål eller anvisningar vid sidan av de nationella målen och styrdokumenten.

Vad gäller segregationen förordar man en aktiv politik för att minska segregationen och fördela nyanlända jämnt mellan stadsdelar och skolor. Här vill man även utveckla en modell som bibehåller möjligheten till val av skola, samtidigt som segregation och minskad likvärdighet motverkas.

Ytterligare en pusselbit är att stärka läraryrket och göra det mer attraktivt. Ett nationellt kunskapscenter för elevhälsa bör inrättas för att motverka psykisk ohälsa och skolstress samt att det också behövs fortsatta insatser och stöd för skolornas arbete med högpresterande eller särskilt begåvade barn.

Ser man till den debatt som uppstått efter det att utredningen släppts är det flera som problematiserar runt det fria skolvalet och de segregerande effekter detta idag ha fått. Vi tycker att man måste vidta åtgärder som motverkar sorteringen av elever, eftersom det missgynnar barn från socioekonomiskt svagare familjer. 

Beaktar man dels våra budgetförslag och dels övriga initiativ från oss Socialdemokrater här i Solna upplever vi att vi i flera avseenden är på rätt spår. Vi har tagit ett tydligt grepp om förskolan och behovet av resurser för att klara av att minska barngrupperna. Vår bild är att Solna under lång tid inte levt upp till rimliga krav på barngruppernas storlek och istället för att vidta åtgärder har man agerat mer kamrer och sparat, men utan att förstå konsekvenserna.

Ett annat tydligt krav från vår sida har varit att stärka lärarrollen och säkerställa att vi får behålla kompetenta lärare genom ett riktat stöd för att höja lönerna. Fler kommuner – bl.a. Stockholm stad – har gjort detta och det har i hög grad negativt påverkat Solnas konkurrenskraft. Vi har även talat om behovet av att stärka skolans autonomi och ge skolan arbetsro.

Ytterligare delar som vi lyft är behovet av kvalitetsutvärdering av såväl fristående som kommunala skolor i Solna och om det införs är det vår övertygelse att vi hade kunnat vidta riktade åtgärder i högre grad, helt i enlighet med utredningen.

Sista delen berör särskilt begåvade barn. Frågan har väckts i Barn- och utbildningsnämnden genom ett nämndinitiativ från oss socialdemokrater. Vi efterlyste en strategi för hur vi i Solna ska möte dessa särskilt begåvade barn som inte sällan far illa i skolan och kan bli hemmasittare. Svaret vi fick var att detta inte var en utmaning för Solna och man därför inte behövde någon strategi. Skolkommissionens delbetänkande pekar nu ut detta som ett område där det verkligen behövs fortsatta insatser ute i skolorna.

Så låt oss i Solnas samlas kring ett gemensamt grepp för Solnas barn! Såsom Skolkommissionens politiker har gjort.

Eva Eriksson(S) – 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Arne Öberg(S) – oppositionsråd

facebook Twitter Email