PRESSMEDDELANDE – En hållbar bostadsmarknad kräver en aktiv bostadspolitik.

Fler och fler har reagerat på de negativa effekter som uppstår av dyrare boende och bristen på bostäder. Solna nämns gång på gång som en kommun som istället för att ta ansvar för sina bostadslösa hänvisar bostadslösa Solnabor till andra kommuner – likt social dumping. Det här är en utveckling vi i Socialdemokraterna vet att man kan, och bör, vända. Men det krävs en aktiv och ansvarstagande bostadspolitik. Det saknas i Solna idag. Solna liksom många andra kommuner i vår region måste ta ett mer långsiktigt ansvar för de som bor i kommunen. Därför presenterar vi nu en övergripande bostadspolitisk agenda för ett hållbart och ansvarstagande Solna

Solna har en av Sverige starkaste arbetsmarknader på grund av vårt geografiska läge. Det är här i Solna som möjligheterna till jobb är som störst. Det är bra att Solna är en kommun som värnar företagande och näringsliv men då är det också rimligt att kommunen för en aktiv politik för att människor ska ha möjlighet att bo här. Att istället hänvisa sina bostadslösa att flytta ut till glesbygden innebär ofta att personerna hamnar i ett långvarigt bidragsberoende. Dessutom är den boendemiljö man kommer till ofta mycket undermålig. Det är inte hållbart.

Vi måste se sambandet mellan bristen på bostäder och de ökade kostnaderna för att bo. Effekten blir att flera kommuner sorterar ut de som inte hittar en bostad och de som inte har råd att bo kvar i de områden där hyrorna skjuter i höjden. Vi vill bromsa denna utveckling. Ett samhälle som sorterar upp människor efter inkomster är fel. Det leder till ökad segregation och ökade klyftor i samhället. Det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

Ett annat problem som uppmärksammats på senare tid är effekterna av de omfattande renoveringar som nu sker, inte minst i stora delar av allmännyttans bestånd. Det handlar om hus som är i behov av stambyten, vilket ofta innebär omfattande hyreshöjningar när renoveringarna är klara.

Här i Solna står numera varje måndag en grupp oroliga hyresgäster från vår kommunala bostadsstiftelse Signalistens bostäder, utanför stadshuset och demonstrerar. De är oroliga för att de inte kommer ha råd att bo kvar efter de planerade renoveringarna. Vi har träffat gruppen och flera gånger stannat upp för att lyssna till deras krav. De vill ha en mer måttlig upprustning för att inte hyrorna ska öka så mycket så att de kan bo kvar i sitt bostadsområde.

Vi vill att Signalisten och övriga hyresaktörer gör sitt yttersta för att se problematiken med snabbt ökade hyror. Vi Socialdemokrater menar att Solna behöver bostäder för människor med olika inkomstnivåer. Det kräver att kommunen tar ett övergripande ansvar och jobbar både på kort och lång sikt.

Det är en oroande utveckling som pågått i Solna under många år. Nu måste vi vända utvecklingen och för det krävs en aktiv, ansvarstagande och hållbar bostadspolitik!

Vi föreslår därför följande åtgärder:

  • Att hyresgästerna och bostadsföretag samt  kommunens egen stiftelse Signalisten ska upprätt samrådsavtal i syfte att hålla nere renoveringskostnader och undvika stora hyreshöjningar.
  • Ta fram ett program för att tillskapa nya bostäder med rimliga hyror i alla delar av Solna för att få ett Solna för alla.
  • Ge nyanlända fler flexibla lösningar med t.ex. korttidskontrakt i syfte att avsluta studier och hjälpa dem till egenförsörjning här i Solna istället för att flyttas ut till exempelvis Ljusnarsberg.
  • Se över vård- och behandlingskedjan för personer som har en historia med missbruk, så att dessa i högre grad kan bo kvar i kommunen med hemmalösningar både vad gäller hjälp och bostad.
  • Sätt stopp för den sociala dumping som nu sker strukturerat från Solna till både glesbygd och andra kommuner i vårt län.

Vi kommer kontinuerligt också att lyfta dessa frågor hos våra företrädare på nationell nivå, för att även förmå staten att ta sitt ansvar i frågan.

Vi socialdemokrater vill med detta initiativ stoppa den utveckling vi ser idag och hitta mer långsiktiga lösningar för att fler ska kunna bo kvar i Solna och på så sätt även ge fler en möjlighet att hitta jobb. Så får vi samhället att hålla ihop och får ett Solna för alla.

Kontakt:
Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna
[email protected]

Eva Eriksson, tf oppositionsråd (S) i Solna
[email protected]

facebook Twitter Email