Råstasjöns naturreservat – där ohelig allians fick styra

Vid 2017 års sista fullmäktige fattades beslut om att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Ett udda beslut då ett partis ståndpunkt uteblev och en person kidnappade sitt parti som vilde.

Men för att förstå detta beslut behöver man gå tillbaka i tiden. Redan 2005 fanns förslag om byggnation vid Råstasjön. Då var det området Råstablick som lanserades. Det var en mix av bostäder, kontor och idrottshall som skulle byggas där dagens Arenastad står. Solna hade gjort en uppgörelse med statligs Jernhusen om att bebygga området.

Vid kommunstyrelsemötet den 9 maj 2005 yrkade S, V och Mp om att inrätta ett kommunalt naturreservat runt Råstajsön.

2006 kommer planerna på en arena i samma område och runt 2000 bostäder. 2012 hålls ett samråd för 1800 bostäder. Förslaget väcker med alla rätt vrede och föreningen Rädda Råstasjön har allt sedan dessa fram till inrättandet av naturreservatet kämpat hjältemodigt för sitt mål att skydda sjön.

Inför valet 2014 hade byggplanerna bantats till runt 700 bostäder. I februari 2016 upphäver Mark- och miljödomstolen detaljplanen med hänvisning till strandskyddet. Dessförinnan har Solna anlitat dyra jurister för att kunna bygga runt Råstasjön.

Vi socialdemokrater pekade i samrådet för naturreservatet att helt centralt för ett reservat är skyddet av värdefull natur och i detta fall den stadsnära naturen och den biologiska mångfalden. Vår bedömning är att de naturinventeringar som skett gäller inom det föreslagna reservatområdet behöver kompletteras och finns det ytterligare naturvärden som behöver skyddas är vi öppna för att då utvidga reservatet.

För att ge naturreservatet en befogad buffert har vi även sagt nej till alla byggnation av kontor och bostäder runt reservatet. Området ska värna om naturvärden och all utveckling ska begränsas till naturskydd, folkhälsa och idrott.

Tillsammans med Mp och V lade vi flera viktiga tilläggsyrkanden som i korthet innebär att:

  • Fullmäktige politiskt skulle säkra området runt reservatet mot framtida byggnation
  • Natur-, miljö- och friluftsorganisationer ska ingå i ett samverkansråd för skötsel av reservatet
  • Sjövägen stängs för trafik

 

Allt detta röstade fullmäktige nej till, trots att det i grunden fanns en majoritet för dessa tilläggsyrkanden. Det var den moderatledda majoriteten som inte såg dessa som relevant och de fick med sig den enda ledamoten från Berghamrapartiet som valde att inte följa den linje som hans partis linje – som var att stödja våra tilläggsyrkanden.

Värt att påpeka är ett uttalande från moderaternas gruppledare Pehr Granfalk samma kväll som beslutet tas om området just utanför reservatet.

” Marken oppositionen pekar på utgörs mestadels av betong och saknar miljövärde”.

I mer än 12 år har vi inväntat ett skydd av Råstasjön. Vi är stolta men inte nöjda.

 

facebook Twitter Email