Budget 2020: Vårt trafikpaket för Solna

När Socialdemokraterna i Solna är ute på gator och torg för att prata med Solnabor så är det ofta trafiksituationen i Solna som väcker de livligaste diskussionerna. De vanligaste klagomålen rör det dåliga vägunderhållet, ökad trafik samt svårigheten att ta emot besökare som boende i Solna på grund av de höga kostnaderna för besöksparkering.

– Dagens styre har kapitulerat för trafikutmaningarna och satsar allt kraft på att dra
in mer i parkeringsavgifter, men vidtar inga åtgärder för att minska den ökade
trafiken in till Solna, eller för att förbättra förutsättningarna för den, säger Sara
Kukka-Salam, oppositionsråd för (S) i Solna.

För att möta den stora irritation och missnöjdhet gällande trafiksituationen i Solna har Socialdemokraterna i sin budget inför 2020 tagit fram ett åtgärdspaket rörande trafikmiljön i Solna.

– Vi vill se smarta och moderna trafiklösningar som ger effekt, samtidigt som vi är
väldigt noga med att lyssna till vad Solnaborna har för trafikproblem i sin vardag.
Vårt åtgärdspaket är en kombination av detta, säger Arne Öberg, oppositionsråd
för (S) i Solna.

Vårt åtgärdspaket för Solnas trafik.

1. Se över Frösundaleden och öka flödet med fler filer för att svänga och tillför kollektivtrafikfält under rusningstid. Kunskaperna om vad som krävs finns redan.
2. Ökade resurser för att underhålla gator och trottoarer i Solna. Potthålen i stadens gatunät slår rekord. Här behövs både snabbare åtgärder och en översyn av gatuunderhållet. Vi inför därför en potthålsgaranti – att inrapporterade gropar i våra kommunala gator ska åtgärdas inom två veckor, men framför allt behöver vi ett underhåll som är långsiktigt.
3. Öka parkeringsavgifterna för arbetsplatsparkering i Solna. Vi gör det gärna lite tuffare för de som jobbar i Solna att ta bilen till jobbet. Vi behöver minska trängseln på våra gator och förbättra luftkvaliteten. Fler ska åka kollektivt till arbetsplatserna i Solna.
4. Inför en förmånligare besöksparkering under helgerna för de som bor i Solna. Vi föreslår att de som har boendeparkering ska kunna köpa besöksparkering för 50 kr dygnet för sina besökare. Genom att knyta biljetten till boendeparkering kan vi säkerställa att taxan bara gäller boende i Solna. Max 10 besöksbiljetter per år.
5. Förbättra gång- och cykelvägarna i Solna. Vi vill se cykelfrämjande åtgärder och att vi bygger bort brister i cykellederna. Minska konfliktytor mellan gående och cyklande. Solnas bra läge gör att fler borde kunna gå eller cykla till jobb och skola än idag.
6. Påskynda investeringen av laddstolpar så att det går att ladda bilen i hela Solna. Vi vill även stärka stödet till alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att kompletteras med laddmöjligheter på sin mark.

facebook Twitter Email