Trygghet

Solna ska vara en trygg stad

Brottslighet och otrygghet utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och måste bekämpas. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen. Solna ska vara en trygg stad för alla att leva och verka i.

Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Solna är ingen jämlik stad. De senaste tjugo åren har skillnaderna mellan Solnas stadsdelar och skolor vuxit. I en del skolor klarar alla barn grundskolan medan i andra lyckas bara hälften. Samtidigt som barn har flyttat in i Solnas nya stadsdelar har unga i Solnas äldre stadsdelar sett välfärden i sina stadsdelar monteras ner. En sådan politik skapar motsättningar. Det är när ungas tro på framtiden går förlorad, när inget längre står på spel, som gäng och kriminalitet blir ett alternativ.

En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang. Skolan, föreningslivet, politiker och polisen måste samarbeta. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. Särskilt viktigt är att prioritera tidiga insatser riktade till barn och ungdomar som ligger i riskzonen för att dras in i kriminalitet och drogberoende.

För att skapa ett tryggt Solna krävs att vi stärker arbetet för att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor genom en bra generell välfärd som utjämnar skillnader. Det är i längden det allra bästa sättet för att öka tryggheten.

Detta är några av våra förslag för ett tryggare Solna:

  • FLER VUXNA I SOLNA SKOLOR

En avklarad grundskola är det effektivaste sättet att motverka att unga hamnar i kriminalitet. Det är därför skrämmande att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan. För att snabbare fånga upp de unga som är riskzonen behöver vi fler vuxna i Solnas skolor som kan stötta de elever som halkat efter.

  • NYA FRITIDSGÅRD I HAGALUND OCH BAGARTORP!

Fritidsgårdar fyller en viktig funktion för att skapa trygghet för ungdomar i sitt närområde. På fritidsgården får unga lära sig nya saker och umgås med vänner i en trygg vuxenmiljö. Vi vill ge Torpets fritidsgård i Bagartorp nya lokaler och öppna en ny fritidsgård i Hagalund.

  • SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET

Barn som är med i den organiserade idrotten har lägre sannolikhet att hamna i kriminalitet. Det är därför oacceptabelt att barn idag nekas plats i föreningslivet på grund av bristen på träningstider i Solnas idrottshallar. Vi vill därför bygga fler idrottsanläggningar i Solna.

  • BÄTTRE BELYSNING OCH RENARE STADSDELAR

För att en stadsdel ska upplevas som trygg måste den vara hel och ren. Idag brister renhållningen i kommunen och belysningen är bristfällig.

  • BILDA EN TRYGGHETSKOMMISSION!

Ett effektivt förebyggande arbete kräver samarbete mellan kommun, civilsamhälle, BRÅ och polis. Vi vill samordna arbetet i en ny trygghetskommission som ska ledas av en anställd trygghetssamordnare i kommunen.

  • TILLGÄNGLIG NÄRPOLIS!

Samverkan mellan kommunen och den lokala polisen behöver stärkas.

  • SÄKRA SKOLVÄGAR

Barnens skolväg måste vara trygg.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

facebook Twitter Email